Regulamin BLSP

Spread the love

Regulamin rozgrywek organizowanych przez MKS BLSP

 

Zgłoszenie drużyny

Drużyna zgłasza się poprzez wpłacenie określonej przez Zarząd Klubu kwoty obowiązującej w danej rundzie (kwota może ulegać zmianom). Listę zawodników drużyny wraz ze zdjęciem i datą urodzenia (opcja) należy dostarczyć w terminie i formie wyznaczonej przez Zarząd, przed rozpoczęciem rozgrywek w danej rundzie. Nie ma możliwości dopisywania do listy zawodników  w trakcje trwania rundy (wyjątkiem jest otwarte okienko transferowe). Wpisowe za pierwszą i drugą rundę należy wpłacać w terminie wyznaczonym przez Zarząd. Przekroczenie tego terminu podlegać będzie karze regulaminowej zgodnie z tabelą opłat. Wpłaty po terminie należy dokonać najdalej 7 dni od wyznaczonej pierwotnie daty. Drużyna, która nie spełni tego wymagania nie podlega zgłoszeniu do rozgrywek. Drużyna składa się nie więcej niż z 20 zawodników. Uprawnionym do gry jest wyłącznie zawodnik wpisany do karty zgłoszeniowej drużyny. Zawodnik może być zgłoszony wyłącznie na karcie jednej drużyny. Jeżeli nazwisko zawodnika widniejena dwóch listach, to gra tam gdzie rozegrał pierwszy mecz. Zawodnicy niepełnoletni mają obowiązek dostarczyć Zarządowi przed rozpoczęciem rozgrywek pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w rozgrywkach Bialskiej Ligi Szóstek Piłkarskich. Kapitanowie drużyn mają prawo wnieść protest dotyczący tożsamości zawodników drużyny przeciwnej. W razie jakichkolwiek wątpliwości odnośnie tożsamości zawodnika i jego uprawnień do gry w danym zespole , kapitan drużyny przeciwnej ma prawo zażądać wglądu do listy drużyny, znajdującej się u sędziego, lub dowodu tożsamości, który pozwoli stwierdzić obecność zawodnika w składzie drużyny. Chęć sprawdzenia tożsamości należy zgłosić sędziemu zawodów przed zakończeniem meczu. Po końcowym gwizdku żądanie nie będzie uwzględniane. Protesty w innych kwestiach można składać do końca spotkania lub do 5 minut po jego zakończeniu u sędziego prowadzącego zawody, który winien jego treść umieścić w sprawozdaniu sędziowskim. W innym trybie protesty nie będą przyjmowane.

Okienko transferowe

Zawodnicy mają możliwość przechodzenia z drużyny do drużyny w trakcie trwania sezonu. Po zatwierdzeniu listy zgłoszeniowej (wg ustaleń przed każdą rundą) drużynie przysługuje prawo dopisania (w przypadku niepełnej listy, tzn. mniej niż 20 zawodników) zawodnika do listy po rozpoczęciu rozgrywek lub wykreślenia zawodnika i wpisania na to miejsce nowego. Każda taka operacja wiąże się z opłatą 50 zł w przypadku zawodnika spoza Ligi oraz 70 zł w przypadku zawodnika transferowanego z innej drużyny. Wpłat dokonywać należy na konto Klubu. Drużyna okazuje Zarządowi dowód wpłaty, a następnie przesyła e-mailem nową listę na adres: blsp@poczta.fm

Okienko transferowe w poszczególnych rundach będzie otwarte po 3 kolejce spotkań i potrwa do rozpoczęcia 4 kolejki. Po tym terminie drużyna nie może dokonywać żadnych ruchów kadrowych, a zgłoszeni zawodnicy są zobowiązani do gry w nowej drużynie do końca rundy.

Mecz

Czas trwania meczu wynosi 2 x 30 min. Czas trwania przerwy wynosi 1 min, na zmianę stron. W grze bierze udział jednocześnie 6 zawodników z jednej drużyny, z tym że nie mniej niż 4. W przypadku gdy drużyna gra w 4, wykluczenie zawodnika z gry (kontuzja, kara 2 minut lub meczu) powoduje przerwanie meczu i przyznanie walkowera technicznego (wynik 0:3) drużynie przeciwnej lub utrzymanie wyniku jeśli jest on korzystniejszy dla tej drużyny. Drużyna ukarana walkowerem wnosi opłatę zgodnie z tabelą opłat – nie dotyczy walkowera technicznego. Ilość zmian jest nieograniczona; dopuszcza się zmiany powrotne. Zmiany zawodników mogą być dokonywane wyłącznie w oznaczonej strefie (przed rozpoczęciem meczu sędzia wyznacza na wysokości linii środkowej boiska (lub za linią końcową – ustalenia przed sezonem), po obu jego stronach miejsca o długości ok. 2m.). Zawodnik może wejść na boisko dopiero po opuszczeniu boiska przez zawodnika schodzącego. Niezastosowanie się zawodnika do niniejszego punktu regulaminu karane jest karą 2 minutową. W meczu mogą brać udział tylko zawodnicy zgłoszeni do rozgrywek i posiadający przy sobie dowód tożsamości. W przypadku zawodników niepełnoletnich wymagana jest pisemna zgoda na grę rodziców lub prawnych opiekunów, dołączona (dostarczona Zarządowi przed rozpoczęciem rozgrywek) do listy zawodników. Przed rozpoczęciem meczu sędzia może zażądać okazania dowodów tożsamości wszystkich zawodników celem sprawdzenia ich na ich podstawie sporządzić protokół meczu. Sędzia meczu obowiązany jest sprawdzić przed meczem dowody tożsamości na żądanie kapitana którejkolwiek z grających drużyn. Sędzia meczu ma obowiązek do uzupełnienia protokołu meczowego po jego zakończeniu (protokół kompletny, tj. strzelcy, opis zdarzeń po pokazaniu zawodnikowi czerwonej kartki, które mogą być podstawą do wszczęcia postępowania przez Komisję Dyscyplinarną BLSP, a następnie do przesłania do Organizatora (Zarządu) wyniku meczu oraz strzelców bramek z meczu, niezwłocznie po jego zakończeniu Udział w meczu zawodnika nieuprawnionego skutkuje przyznaniem drużynie przeciwnej walkowera lub utrzymaniem wyniku, jeśli jest on dla tej drużyny korzystniejszy.  Mecz może być rozegrany wyłącznie z udziałem sędziego wyznaczonego przez Organizatora. W przypadku braku sędziego mecz zostaje przełożony. Mecz może odbyć się z udziałem innego sędziego niż wyznaczony przez Zarząd Klubu o ile wyrażą na to zgodę obie drużyny.

OBOWIĄZUJE BEZWZGLĘDNY ZAKAZ GRY POD WPŁYWEM ALKOHOLU LUB INNYCH ŚRODKÓW ODURZAJĄCYCH.

Drużyna ma prawo przełożyć mecz na inny termin – nie więcej niż 1 raz w rundzie, za zgodą drugiej zainteresowanej drużyny oraz powiadomieniu Zarządu, a mecz musi się odbyć przed ostatnią kolejką spotkań. Terminarz oraz godziny rozgrywanych meczów ustalane są przez Zarząd, a następnie zamieszczane na stronie internetowej Klubu. Wprowadza się opłatę za zmianę terminu lub godziny meczu. Opłata wynosi 100 zł. Organizator rozgrywek odpowiada za ustalenie nowego terminu/godziny, jeżeli zostaną spełnione ww. warunki (zgoda drugiej drużyny oraz wniesienie opłaty). Zarząd musi wyrazić zgodę na zmianę terminu meczu (ważne ze względu na terminarz wykorzystania boisk w szkołach, niezależny od Zarządu). Zmiana terminu/godziny na 3 kolejki przed końcem sezonu jest możliwa tylko w wyjątkowych sytuacjach (losowe, zamknięte boisko w szkole, inne). W przypadku odwołania meczu (np. warunki atmosferyczne), Organizator wyznacza nowy termin, a następnie zamieszcza stosowną informację na stronie internetowej Klubu. Sugestie do Zarządu w/s terminarza należy zgłaszać na przedsezonowym spotkaniu.

 

Kary

Wszystkie wyniki z rundy drużyny wykluczonej (zdyskwalifikowanej) zostają anulowane, jeśli rozegra ona 50% i mniej meczów w sezonie, a jeżeli rozegra ich więcej – wyniki zostaną utrzymane, zaś w meczach nierozegranych – zostaną przyznane walkowery dla drużyn przeciwnych. Drużyna, która została wykluczona, sklasyfikowana zostaje
na ostatnim miejscu. Zabrania się sędziom wpisywania do protokołu meczu, który faktycznie nie odbył się. Zespół, który odda walkower w 2 ostatnich kolejkach sezonu lub odda 2 walkowery w sezonie (po 1 na rundę) zostaje zdegradowany do niższej ligi w przypadku drużyny pierwszoligowej, natomiast w przypadku drużyny drugoligowej karą jest przesunięcie zespołu na ostatnie miejsce w tabeli oraz ujemne punkty na starciu nowego sezonu (od -3 do -6).

Zespół, który odda mecz walkowerem zobowiązany jest dokonać opłaty organizacyjnej w wysokości 20 zł. Opłaty należy dokonać na konto klubu przed meczem następnej kolejki pod rygorem kolejnego walkoweru.

Zarząd powołuje Komisję Dyscyplinarną, która może stosować kary: odsunięcie zawodnika od gry w BLSP: 1 – 5 meczów, odsunięcie zawodnika od gry na rundę, jeden rok oraz dożywotnio. Kary mogą być łączone (kumulować się). Drużyna może zostać ukarana walkowerem za niesportowe zachowanie jej zawodników w trakcie meczu (rażące nieprzestrzeganie zasad współżycia społecznego, łamanie regulaminu BLSP). Zawodnikom oraz drużynom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Komisji Dyscyplinarnej. Odwołanie do Zarządu Klubu musi nastąpić w terminie 7 dni od zamieszczenia decyzji Komisji na stronie internetowej Klubu – pisemnie, na ręce przedstawiciela Zarządu lub drogą elektroniczną na adres: blsp@poczta.fm Zarząd Klubu rozpatruje odwołania od podjętych przez Komisję Dyscyplinarną decyzji. Przy rozpatrywaniu odwołań, mogą brać udział sędziowie lub inne osoby. Zarząd Klubu ma 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania na wydanie decyzji. Decyzje Zarządu podjęte po rozpatrzeniu odwołania są ostateczne. W szczególnych przypadkach, także nieprzewidzianych w niniejszym regulaminie, Zarząd Klubu
na wniosek Komisji Dyscyplinarnej ma prawo stosować odpowiednie kary (włącznie z dyskwalifikacją zawodnika lub drużyny). Komisja Dyscyplinarna jest powoływana przez Zarząd na okres jednego sezonu rozgrywkowego (rok).

Kary organizacyjne

Zarząd wprowadza kary organizacyjne, które mogą być egzekwowane w dwojaki  sposób, finansowo lub punktowo do wyboru przez drużynę ukaraną.

Kary organizacyjne:

– brak terminowej opłaty za ligę – za każdy dzień opóźnienia kara 20 zł lub odjęcie 1 punktu,

– inne – wysokość kary wg oceny Zarządu i Rady Ligi.

Wprowadzenie kar organizacyjnych ma na celu zmobilizowanie drużyn do terminowego wypełniania obowiązków związanych z udziałem w rozgrywkach organizowanych przez Klub. Przestrzeganie przez drużyny terminów jest bardzo ważne ze względów organizacyjnych (wykorzystanie boisk w szkołach, ustalenie terminarza spotkań, wyznaczanie sędziów itp.)

Tabela opłat

Za co (PLN)  (pkt)
Kary organizacyjne brak opłaty (za każdy dzień zwłoki) 20,00 -1
walkower 20,00
Naganne zachowanie zawodnika (dot. Kary opisanej w punkcie regulaminu „Kary w grze”) 100,00
Transfery transfer z poza Ligi 50,00
transfer z Ligi 70,00
Opłaty organizacyjne zmiana terminu meczu 100,00
opłata za Ligę (za rundę) 400,00

Regulamin gry

W lidze obowiązują przepisy gry FIFA z poprawkami przedstawionymi poniżej. Drużyna przegrywa walkowerem, jeżeli w ciągu 15 minut od ustalonego czasu rozpoczęcia spotkania nie zacznie gry w składzie zapewniającym wymaganą liczbę zawodników. Czas oczekiwania może zostać skrócony – niezależne od Organizatora terminy wykorzystania boiska w szkołach.

Przy rzutach wolnych, zawodników drużyny przeciwnej obowiązuje odległość 5 m. od piłki.

Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie.

Rzut karny wykonuje się z odległości 7 m. od linii bramkowej

Pole karne ma następujące wymiary 7 m. od linii bramkowej i po 5 m. od słupka (obowiązują linie boisk na których rozgrywane są mecze).

Nie obowiązuje przepis o spalonym.

Wrzut z autu wykonywany jest nogą zza linii lub z linii bocznej boiska – boisko ze sztuczną nawierzchnią (zawodnik drużyny przeciwnej musi zachować odległość 2 m od linii bocznej boiska) lub oburącz zza głowy – boisko trawiaste.

Bezpośrednio z wrzutu z autu nie można zdobyć bramki.

Jeżeli bramkarz chwyci w polu karnym piłkę zagraną nogą przez zawodnika ze swojej drużyny, sędzia zarządza rzut wolny z miejsca, w którym sytuacja miała miejsce. Jeżeli ta sama sytuacja zdarzy się w polu bramkowym, to sędzia zarządza rzut wolny, ale wycofuje piłkę na linię pola bramkowego.

Kary w grze

W trakcie meczu mogą być przyznawane kary: kara 2 min., następnie żółta kartka (kolejne 2 min.) oraz czerwona kartka, po tej karze drużyna gra w osłabieniu przez 10 minut. Ocena przewinienia zależna jest wyłącznie od decyzji sędziego. Jeśli drużyna grająca w osłabieniu straci gola, ukarany zawodnik może powrócić do gry, jednak tylko w przypadku gdy nałożona jest na niego kara 2 minutowa. Trzecia kolejna kara 2 minutowa w meczu dla zawodnika, oznacza czerwona kartkę, zawodnik opuszcza boisko, drużyna gra do końca meczu w osłabieniu. Kara ta nie powoduje odsunięcia od gry w następnym meczu.

Czerwona kartka przyznana zawodnikowi bezpośrednio oznacza wykluczenie go z meczu i obligatoryjne odsunięcie od udziału w następnym spotkaniu. W razie konieczności – szczególnie rażące przekroczenie przepisówprzez zawodnika – kary omawiane są przez Komisję Dyscyplinarną, w obradach Komisji mogą uczestniczyć sędziowie lub inne osoby.

W wyjątkowych sytuacjach, opisanych przez sędziego w protokole pomeczowym i przekazanym Zarządowi, jeżeli zawodnik zostanie ukarany czerwoną kartką za brutalny faul lub wysoce niesportowe zachowanie, zostanie na jego drużynę nałożona kara pieniężna  w wysokości 100 zł. Dopóki kwota 100 zł nie zostanie wpłacona na konto Klubu (potwierdzenie wpłaty należy dostarczyć Zarządowi), ukarany zawodnik nie będzie mógł grać w rozgrywkach BLSP.

Bramkarz ukarany karą 2 minut może pozostać w grze, za niego boisko opuszcza zawodnik z pola.

W wyjątkowych sytuacjach Komisja Dyscyplinarna może zastosować kary specjalne od odsunięcia od jednego – kilku meczów do całkowitej dyskwalifikacji zawodnika lub drużyny.

Zawodnik rezerwowy, wpisany na listę drużyny  (aktualnie nie przebywający na boisku),  może otrzymać również karę 2 minut wtedy obligatoryjnie boisko opuszcza jeden z przebywających na nim zawodników, wyznaczony przez drużynę. Zawodnik rezerwowy może również otrzymać czerwoną kartkę. W takiej sytuacji opuszcza on teren boiska, szkoły, a z pola gry schodzi na 10 minut zawodnik wyznaczony przez drużynę. Zawodnik rezerwowy może zostać ukarany za niesportowe zachowanie, gwałtowne protestowanie wobec decyzji sędziego, używanie słów wulgarnych i obraźliwych wobec sędziego, zawodników drużyny przeciwnej, zawodników swojej drużyny, kibiców i innych osób. Zachowanie zawodnika rezerwowego może także oceniać Komisja Dyscyplinarna na wniosek sędziego, zawodników drużyny przeciwnej lub innych osób. Za zachowanie zawodnika rezerwowego może również zostać nałożona kara na drużynę. Od upomnienia do dyskwalifikacji i usunięcia drużyny z rozgrywek organizowanych przez Klub. Jako zawodnika rezerwowego rozumie się zawodnika wpisanego na listę zgłoszeniową drużyny.

Kara 2 minut (żółta kartka):

zawodnik musi opuścić boisko na 2 min. ale nie dłużej niż do zdobycia bramki przez przeciwnika .Zawodnik może zostać ukarany w ten sposób za:

 1. Celowe zagranie piłki ręką w sposób niesportowy.
 2. Popychanie zawodnika drużyny przeciwnej.
 3. Przytrzymywanie zawodnika przeciwnego zespołu.
 4. Rozmyślne wykonywanie wznowień w sposób nieprawidłowy
 5. Krytykowanie orzeczeń sędziego.
 6. Symulowanie kontuzji ,faulu.
 7. Celowe opóźnianie gry przy wznowieniach.
 8. Prowokacyjne zachowanie wobec zawodników drużyny przeciwnej, własnej, kibiców itp.
 9. Podstawianie nogi, podcięcie w sytuacji korzystnej dla przeciwnika.
 10. Inne niesportowe zachowanie (głośne używanie słów wulgarnych i obelżywych)
 11. Po otrzymaniu przez bramkarza żółtej kartki boisko może opuścić inny zawodnik aktualnie przebywający na placu gry, wyznaczony przez kapitana drużyny.
 12. Po otrzymaniu trzeciej kary 2 minutowej (żółtej kartki) bramkarz opuszcza boisko do końca meczu.

Czerwona kartka (10 minut):

Za czerwoną kartkę zawodnik opuszcza boisko ,bez prawa powrotu do gry .Zespół gra w osłabieniu przez 10 minut,
bez względu na ilość straconych bramek

Czerwoną kartkę zawodnik może otrzymać za przewinienie polegające na :

 1. Gwałtownym protestowaniu zawodnika przeciw decyzji sędziego, używając w stosunku do niego słów wulgarnych
  i obelżywych.
 2. Popełnienia przez zawodnika innego rodzaju czynu , który sędzia uzna jako wybitnie niesportowe zachowanie.
 3. Grze brutalnej- rozmyślnym kopnięciu lub usiłowaniu kopnięcia przeciwnika lub współpartnera.
 4. Grze brutalnej- rozmyślnym uderzeniu lub usiłowaniu uderzenia przeciwnika lub współpartnera.

Za otrzymanie w meczu czerwonej kartki zawodnik otrzymuje automatyczny zakaz gry w następnej kolejce ligowej.

W szczególnych przypadkach o wymiarze kary decyduje Komisja Dyscyplinarna.

 1. Po otrzymaniu przez bramkarza czerwonej kartki obligatoryjnie opuszcza on plac gry, drużyna gra w osłabieniu przez 10 minut.

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany wymiaru kary dla winnego zawodnika w sytuacji gdy nastąpią dodatkowe okoliczności lub zaistnieją trudności w zakwalifikowaniu przewinienia do odpowiedniego punktu niniejszego artykułu (do wykluczenia zawodnika i drużyny z rozgrywek  włącznie). O wysokości kar w tym przypadku decyduje Komisja Dyscyplinarna.

 1. Po otrzymaniu :

–          pierwszej czerwonej kartki karencja w następnym meczu,

–          drugiej czerwonej kartki karencja w dwóch  następnych meczach,

–          trzeciej czerwonej kartki karencja w pięciu następnych meczach.

Sprzęt

Dozwolona jest gra w miękkim obuwiu sportowym, trampkokorkach i korkach, z wyjątkiem butów z metalowymi wkrętami. Na boiskach ze sztuczną trawą obowiązuje zakaz gry we wszelkiego rodzaju „korkach”, dopuszcza się buty „halowe” lub turff tzw. „zimówki” oraz buty przeznaczone do gry na sztucznej nawierzchni. Każda z drużyn ma prawo zażądać od sędziego sprawdzenia przed meczem lub w jego trakcie obuwia drużyny przeciwnej. Sędzia ma obowiązek nie dopuścić do gry zawodnika w nieprawidłowym obuwiu. Drużyna ma obowiązek przystąpić do meczu w jednolitych koszulkach z wyróżnionym bramkarzem. Drużyna nie posiadająca jednolitych koszulek ma obowiązek założenia znaczników.

Drużyny nie spełniające w/w wymogu nie zostaną dopuszczone do gry przez sędziego. W przypadku gdy oba zespoły mają jednakowe stroje, gospodarze zmieniają koszulki na inne dowolne, jednolite.

Każda drużyna ma OBOWIĄZEK posiadać piłkę nadającą się do rozegrania meczu.

Na strojach drużyn dozwolone jest umieszczanie reklam sponsorów, natomiast zabrania się umieszczania znaków, haseł i symboli związanych z organizacjami politycznymi.

Punktacja

Wprowadza się następującą punktację: 3 punkty za zwycięstwo, 1 punkt za remis, 0 punktów za przegraną. Walkower oznacza przyznanie wyniku 0:3. Dwa walkowery oddane w sezonie powodują dyskwalifikację drużyny.

O miejscu drużyny w tabeli końcowej decydują w kolejności:

-liczba zdobytych punktów,

-bezpośrednie wyniki meczów,

-różnica między bramkami strzelonymi a straconymi,

– różnica między bramkami strzelonymi a straconymi w meczach między zainteresowanymi drużynami,

-dodatkowe spotkanie.

Pierwszą ligę opuszczają 2 ostatnie zespoły, a awansują 2 najlepsze z drugiej ligi.

W przypadku gdy drużyna grająca w poprzednim sezonie w pierwszej lub drugiej lidze nie zgłasza się do rozgrywek lub nie zapłaci w terminie wpisowego, w jej miejsce wchodzi drużyna, która w poprzednich rozgrywkach spadła do niższej klasy rozgrywkowej.

Uszczegółowienie tego punktu regulaminu jest zależne od ilości drużyn grających w pierwszej i drugiej lidze. Wycofanie się drużyny z rozgrywek oznacza, że w następnym sezonie ma prawo ubiegać się ona o prawo gry w najniższej klasie rozgrywkowej.

Przepisy dodatkowe

Wszystkie drużyny zobowiązane są do zachowania czystości i porządku na terenie boiska i szkoły, do której ono należy.

Przystąpienie drużyny i jej zawodników do rozgrywek BLSP jest równoznaczne z akceptacją w/w regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz do zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Przystąpienie do rozgrywek BLSP  jest także równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie przez Organizatora, wizerunku zawodnika drużyny zgłoszonej do rozgrywek (Ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych – Art.81 i 83 ) Zawodnik wyraża bezterminową zgodę na: nieodwołalne i nieodpłatne wielokrotne wykorzystywanie zdjęć i filmów ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania.
Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych materiałów za pośrednictwem dowolnego medium  wyłącznie w celu zgodnym z niekomercyjną działalnością prowadzoną przez MKS „BLSP”.
W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyzje podejmuje Zarząd MKS „BLSP”.

Kapitanowie drużyn lub osoby przez nich upoważnione mają prawo do zgłaszania wniosków, protestów oraz odwołań od decyzji Zarządu Klubu.

Drużyny zobowiązane są we własnym zakresie posiadać aktualne badania lekarskie oraz ubezpieczenie drużyny. Organizator zabezpiecza zbiorowe ubezpieczenie dla wszystkich uczestników Ligi.

Organizator nie ponosi odpowiedzia1ności za kradzież rzeczy osobistych.

 

Wszystkich uczestników rozgrywek BLSP obowiązuje kategoryczny zakaz wnoszenia
i spożywania alkoholu, narkotyków oraz zakaz palenia wyrobów tytoniowych na
terenie obiektu szkolnego!!!!

 

opracował: Mariusz Michalczuk